Ogłoszenia o naborze

2018-04-27 17:05:35 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 2018 poz. 36 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia.

Rodzaj czynności:
1. Przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji

Wymagania konieczne:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz późniejszego wyznaczenie do czynności weterynaryjnych w ramach umowy - zlecenia.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

6. Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku; lekarz weterynarii.

7. Aktualne zaświadczenia od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o prace)
o otrzymywaniu wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100.00 zł.

8. Zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy - zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł.

9. Zaświadczenie (zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zdeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne które z dniem 01 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia - dobrowolnie). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej 2100,00 zł.

10. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniodawcy.

11. Prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy.
Rozpatrywanie wniosków zostanie przeprowadzone prze Komisję. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządzi listę wyznaczonych lekarzy weterynarii. Niekompletne lub dostarczone po terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumentację do dnia 18 maja 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pińczowie, ul. Łąkowa 28 od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 -15:30.

Zobacz również: