Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2020-04-17 09:10:17 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt.


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PIŃCZOWIE

Nasz znak: PIW.110.4.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie

Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

etat- 1, liczba stanowisk – 1


Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt.


WARUNKI PRACY:
Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno – biurowa: przy komputerze powyżej 4 godzin oraz z innymi urządzeniami biurowymi i specjalistycznymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Praca w terenie –  dojazdy samochodami służbowymi, wyjazdy służbowe.
Kontakt ze zwierzętami.


ZAKRES ZADAŃ:


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:


WYMAGANIA DODATKOWE:


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane/i kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63.

 

Załącznik 01b

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii       w Pińczowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie, ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.piwpinczow@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy; zapewnienia świadczeń socjalnych; zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy; podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia - na podstawie przepisów prawa pracy i innych przepisów związanych z zatrudnieniem a przede wszystkim Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., przepisów podatkowych, przepisów prawa zabezpieczeń społecznych
w zakresie i celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a RODO)
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in. Pani/Pan jako osoba zatrudniona, Pani/Pana pełnomocnicy; inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;  podmioty, z usług których Administrator korzysta, m.in: podmiot świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; podmioty świadczące usługi serwisowe, aktualizacyjne, hostingowe oprogramowania informatycznego, za pomocą którego przetwarzane są  Pani/Pana dane osobowe; podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, podmioty świadczące usługi w zakresie medycyny pracy
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania stosunku pracy, a po zakończeniu stosunku pracy przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W zakresie danych, na które Pani/Pan wyraził zgodę dane te będą przetwarzane jak w zdaniu poprzednim, chyba, że wcześniej cofnie Pani/Pan zgodę , wtedy do czasy cofnięcia zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji stosunku pracy. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

Zobacz również: