Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2021 r.

2021-09-14 13:32:38 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia.

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

1.sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1.sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 1 osoba.

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 29 września 2021 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pińczowie, ul. Łąkowa 28 w godz. 7:30 – 15:30
z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl

3) listownie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin zapoznania się ze zgłoszeniami

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 30.09.2021 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.
Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.


Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 - Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (zalacznik_nr_1.pdf)

Załącznik 2 - Oświadczenie wyznaczonego (zalacznik_2.pdf)

Zobacz również: