Nabór na stanowisko pracy Konserwator

2016-03-29 14:13:19 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Konserwator - ½ etatu - umowa o pracę.

WYMAGANIA FORMALNE:
 

Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):
1. Obywatelstwo polskie.
2. Minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.
7. Prawo jazdy kat. B
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
Wymagane umiejętności i cechy kandydata:
1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.
2. Sumienność.
3. Punktualność.
4. Komunikatywność.
5. Pracowitość.
6. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu w tym:
drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),
prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),
prace naprawcze związane ze sprzętem (naprawa biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego).
2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.).
3. Prace porządkowe wokół obejścia inspektoratu: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.
4. Obsługa elektronarzędzi.
5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.
7. Dowóz lub odbiór prób, dokumentów, zakupionych materiałów itp.
8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


WARUNKI PRACY
 
1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
2. Miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów.
3. Zatrudnienie na stanowisku: KONSERWATOR.
4. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny -  od 1 maja 2016 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

 
1. CV, list motywacyjny.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora.
6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.
7. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku konserwatora.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku. osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pińczowie w godzinach od 08:00-15:00 w dni robocze lub listownie pod adresem:
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28
28-400 Pińczów
 
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

stanowisko_pracy_konserwator_2016_03.pdf - 112.405 kB Nabór na stanowisko pracy Konserwator 2016 (stanowisko_pracy_konserwator_2016_03.pdf)
Dodany przez: Przemysław Rasała data: 2016-03-29 14:15:59
 

Zobacz również: