Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej www.piwpinczow.topbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Serwis Urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowania treści. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić  w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.
– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). W miarę możliwości będziemy  to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Data sporządzenia oświadczenia: 2021-03-30
Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2024-03-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Karolina Zaręba, adres poczty elektronicznej pinczow.piw@wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3577463. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jej elementu lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie znajduje się w piętrowym budynku przy ul. Łąkowej 28 w Pińczowie. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Łąkowej przez bramę główną, położoną z lewej strony budynku. Sekretariat (pokój nr 1) oraz pomieszczenia biurowe wraz z pracownią wytrawiania włośni znajdują się na pierwszym piętrze. Na półpiętrze oraz na pierwszym piętrze umieszczono tablicę informacyjną z rozkładem pomieszczeń.
W budynku nie ma windy, ani platformy schodowej. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową -poruszających się na wózku lub osób z wózkami,  przeznaczony jest podjazd znajdujący się na poziomie chodnika, który umiejscowiony jest po lewej stronie drzwi (wejście główne do budynku). Na drzwiach wejściowych do budynku, po prawej stronie, znajduje się dzwonek, w celu przywołania pracownika. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z miejsca parkingowego wewnętrznego (wjazd przez bramę główną). Zewnętrzny parking dla klientów znajduje się przed ogrodzeniem budynku, na wprost siedziby. Do budynku można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Należy pamiętać o odpowiedzialności osoby niepełnosprawnej za szkody wyrządzone na terenie Urzędu przez psa asystującego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, głośników naprowadzających, oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano taśmę ostrzegawczą do oznaczenia stopni schodowych oraz progów.
Aby skorzystać z pomocy pracowników Inspektoratu osoby ze szczególnymi potrzebami, powinny przekazać taką informację telefonicznie nr tel.+48 41 3577463 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl
Aby skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online lub stacjonarnie, należy zgłosić ten fakt   przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, telefonicznie nr tel. +48 41 3577463 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl .

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie
mgr Karolina Zaręba
tel.: +48 41 3577463
e-mail: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl
Załączone pliki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
(Raport_01012021.pdf - 85.058 KB) Data publikacji: 2023-07-21 15:34:46 Redaktor: Przemysław Rasała
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1045

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2023-04-13 16:16:16
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2023-04-13 16:16:25
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2024-04-11 17:31:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony