Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.piwpinczow.topbip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-08


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-08


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklarację zaktualizowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 30.03.2023r.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Zaręba, email.: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 3577463. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.
Załączone pliki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
(Raport_01012021.pdf - 85.058 KB) Data publikacji: 2023-07-21 15:34:46 Redaktor: Przemysław Rasała
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 311

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2023-04-13 16:16:16
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2023-04-13 16:16:25
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2023-07-21 15:37:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony