Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie

2019-02-25 17:05:18 Aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie

Działając zgodnie z Instrukcją  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  Lekarza Weterynarii  w Kielcach  z dnia 15.12.2011 r. dotyczącą zasad wyznaczania  na czas określony lekarzy weterynarii  niebędących  pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których  mowa  w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,  Powiatowy Lekarz  w Pińczowie ustala następujący zakres  czynności urzędowych przewidzianych do wykonania  przez lekarzy weterynarii w drodze wyznaczenia w 2019 roku:

1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w rzeźniach na terenie powiatu pińczowskiego:

a. Ubojnia Zwierząt” Piotr Różalski” Halina Różalska, Pińczów

b.  P.P.H.U. „Białczyk”,  Ryszard Białczyk, Zagajów

c. P.P.H.U „Eskulap”, Michał Zieliński Mariusz Zieliński, Iżykowice.

2. pobierania próbek do badań;

3. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

-  Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni PTDW nr 11,12, 13;

Wnioski o wyznaczenie dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Pińczowie  oraz  do pobrania na stronie: www.piwpinczow.topbip.pl -  załącznik Nr 1, Świętokrzyskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Kielcach.

Wypełnione czytelnie wnioski oraz oświadczenia wraz z załącznikami (zgodnie ze specyfikacją  zamieszczoną  na formularzu  wniosku) należy  złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii Pińczowie w nieprzekraczalnym terminie  –  do dnia 28 lutego 2019 roku.

Termin rozpatrywania wniosków do  5 marca 2019 roku.

Lista wyznaczonych  do przeprowadzania czynności urzędowych lekarzy weterynarii  będzie umieszczona  na tablicy ogłoszeń  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w  Pińczowie.

Załącznik Nr 1  Wniosek  o wyznaczenie.
Załącznik Nr 2  Oświadczenie ZUS.

Zobacz również: