OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIŃCZOWIE

2015-11-12 16:26:32 Aktualności

Działając zgodnie z Instrukcją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15.12.2011 r. dotyczącą zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz w Pińczowie ustala zakres czynności urzędowych przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii.

Powiatowy Lekarz  w Pińczowie ustala następujący zakres czynności urzędowych przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii w drodze wyznaczenia w 2016 roku:
1. badania rozpoznawcze - na obszarze sześciu gmin powiatu pińczowskiego tj.: gmina  Pińczów,  gmina Działoszyce ,gmina Kije; 
 
2.  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia  - na obszarze pięciu gmin powiatu pińczowskiego tj. gmina Pińczów, gmina Kije, gmina Działoszyce, gmina Michałów oraz gmina Złota;  

3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w rzeźniach na terenie powiatu pińczowskiego:
a. Ubojnia Zwierząt” Piotr Różalski” Halina Różalska, Pińczów
b.  P.P.H.U. „Białczyk”,  Ryszard Białczyk, Zagajów
c. P.P.H.U „Eskulap”, Michał Zieliński Mariusz Zieliński, Iżykowice.

4. pobierania próbek do badań;

5. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;

6.  badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:
-  Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni PTDW nr 11,12, 13;

7. badanie mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi przy produkcji  mięsa  przeznaczonego na użytek własny  - na obszarze powiatu pińczowskiego;

Wnioski o wyznaczenie dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Pińczowie oraz do pobrania na stronie: www.piwpinczow.topbip.pl -  załącznik Nr 1.

Wypełnione czytelnie wnioski oraz oświadczenia wraz z załącznikami (zgodnie ze specyfikacją  zamieszczoną  na formularzu  wniosku) należy  złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii Pińczowie w nieprzekraczalnym terminie  –  do dnia 1 grudnia 2015 roku.

Termin rozpatrywania wniosków do 15 grudnia 2015 roku .
Lista wyznaczonych  do przeprowadzania czynności urzędowych lekarzy weterynarii  będzie umieszczona  na tablicy ogłoszeń  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w  Pińczowie.

Załącznik Nr 1  Wniosek o wyznaczenie.
Załącznik Nr 2  Oświadczenie ZUS.

wniosek_o_wyznaczenie2015.pdf - 101.467 kB Wniosek o wyznaczenie - listopad 2015 (wniosek_o_wyznaczenie2015.pdf)
oswiadczenie _zus2015.pdf - 76.424 kB Oświadczenie ZUS - listopad 2015 (oswiadczenie _zus2015.pdf)

Zobacz również: