OGŁOSZENIE O NABORZE - poszukujemy lekarzy weterynarii wolnej praktyki

2014-11-19 11:02:51 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie poszukuje lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania czynności zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2015.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA UMOWĘ - ZLECENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie poszukuje lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania czynności zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2015 do:
1. Nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przed i poubojowego, oceny mięsa i badania laboratoryjnego mięsa w kierunku włośni oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
2. Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;
3. Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
4. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
5. Pobieranie próbek do badań;

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe weterynaryjne;
2. prawo jazdy kat. B;
3. komunikatywność;
4. dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
3. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. Badanie kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella;
5. Szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005;
6. Ukończony kurs badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiani próbki zbiorczej;
7. Aktualne badania lekarskie;
8. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie bhp;
9. Zdjęcie do legitymacji służbowej SZTUK 1 (format 35x45 mm)
10. Oświadczenie zleceniobiorcy (w załączeniu);
11. Wniosek o wyznaczenie (w załączeniu).


Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 30 listopada 2014 r. w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pińczowie, ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów.
Oferty przesłane po terminie  nie podlegają rozpatrzeniu. W razie przesłania oferty za pośrednictwem poczty, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Kontakt telefoniczny 41- 357 -74- 63 w godzinach pracy Inspektoratu tj. od 730 do 1530.

Oferty odrzucone  zostaną komisyjnie  zniszczone.

 

 Załączniki:

wniosek_o_wyznaczenie102015.pdf - 94.136 kB Wniosek o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (wniosek_o_wyznaczenie102015.pdf)

oswiadczenie_zleceniobiorcy.doc - 30.72 kB OGŁOSZENIE: Poszukujemy lekarzy weterynarii wolnej praktyki - oświadczenie zleceniobiorcy (oswiadczenie_zleceniobiorcy.doc)

 

Zobacz również: